CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ZAMIL Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi. Lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi của chúng tôi bảo đảm an toàn trong đầu tư xây dựng, đập phải được thiết kế để bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; sơ đồ bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố và sửa chữa khi công trình bị hư hỏng; thiết kế phải bố trí lắp đặt các thiết bị thu thập thông tin khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa để phục vụ cho việc vận hành đập và thiết bị quan trắc đập để giám sát trạng thái làm việc của đập.

Bên cạnh đó, đập phải được thi công xây dựng bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; công tác giám sát thi công xây dựng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và được ghi chép đầy đủ theo quy định trong suốt quá trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.

Đối với các hạng mục công trình phải chặn dòng vượt lũ, chống lũ, chủ đầu tư, chúng tôi bố chí đủ nguồn lực để bảo đảm an toàn. chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập. Đập phải được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định.

– Thiết kế đập: là loại công trình nhằm ngăn dòng nước mặt hoặc ngăn dòng giữ nước từ các con sông, suối nhằm khai thác sử
dụng tài nguyên nước. Các nhà máy thủy điện, nhà máy thủy điện tích năng lượng thường đi cùng với đập.

– Thiết kế hồ chứa nước: là hồ tự nhiên hoặc nhân tạo được ngăn bằng con đập, có công năng trữ nước. Hồ chứa nước có thể được xây dựng trong các thung lũng sông
bằng cách xây đập ngăn nước hoặc bằng cách tự đào đất hoặc các kỹ thuật xây dựng truyền thống dùng gạch hoặc bê tông.

– Thiết kế cống: hay còn gọi là thiết kế cửa van
là một thiết bị có cơ cấu có thể xoay hoặc trượt. Thiết bị này có hàm khe, bản lề hoặc một trục xoay ngang/dọc đặt tại một đầu
của một đường ống/cống/kênh để kiểm soát dòng chảy của nước từ một bên này sang bên khác.

– Thiết kế trạm bơm: Mục đích để bơm nước
đến vị trí cần sử dụng.

– Thiết kế hệ thống dẫn, chuyển nước: Bao
gồm kênh, mương, rạch, đường ống, xi phông, tuy nen, cầu máng dùng để dẫn, chuyển nước.

– Thiết kế kè: là dạng công trình bảo vệ bờ
sông, bờ biển khỏi tác động xói lở gây ra bởi dòng chảy và só

– Thiết kế bờ bao thủy lợi, kênh, mương
– Thiết kế biện pháp thi công.
– Lập tổng dự toán xây dựng công trình./.

ZAMIL MECHANICAL AND CONSTRUCTION CO., LTD Is a leading unit in the field of construction of irrigation works. The field of construction of our irrigation works ensures safety in construction investment, dams must be designed to ensure safety according to current technical regulations and construction standards; the overall layout and design of the dam structure must facilitate the safe management of the dam, respond to the dam in the event of an incident, and repair it when the work is damaged; the design must arrange and install meteorological and hydrological information collection equipment on the reservoir basin to serve the operation of the dam and dam monitoring equipment to monitor the working status of the dam.

In addition, dams must be constructed safely according to current technical regulations and construction standards; construction supervision must be carried out regularly, continuously and fully recorded according to regulations throughout the process from the commencement to the completion of the work.

For the work items that must block the flow, prevent floods, the investor, we allocate enough resources to ensure safety. be responsible for organizing the formulation of a plan to ensure safety for the downstream area of ​​the dam during the construction of the dam. Dams must be inspected regularly, periodically and irregularly according to regulations.

– Design of a dam: is a type of work to prevent the flow of surface water or to prevent the flow of water from rivers and streams for exploitation and use.
water resource use. Hydroelectric power plants, hydroelectric power plants are often accompanied by dams.

– Design of water reservoir: is a natural or artificial lake that is separated by a dam, which has the function of storing water. Reservoirs can be built in river valleys
either by building dams or by digging your own soil or by traditional construction techniques using bricks or concrete.

– Design of sluice: also known as valve gate design
is a device with a rotating or sliding mechanism. This unit has a slot jaw, hinge or a horizontal/vertical pivot at one end
of a pipe/sluice/canal to control the flow of water from one side to another.

– Design of pumping station: Purpose to pump water
to the required location.

– Design of water conduction and transfer systems: Bao
including canals, ditches, canals, pipes, siphons, tunnels, bridges and aqueducts used to conduct and transfer water.

– Embankment design: is a type of shore protection work
rivers and coastlines from erosion caused by currents and waves

– Design of irrigation embankments, canals and ditches
– Design of construction methods.
– Preparation of total construction cost estimates.

 

Contact Me on Zalo
0917.657.039