Mục tiêu – Định hướng/ Goal – Orientation :

Xây dựng Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
Building Zamil Mechanical And Construction Mtv Co., Ltd stronger and more efficient on the basis of restructuring, rational use of resources; Improve corporate governance capacity, link higher in finance, technology and market.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.
Build a leadership team with bravery and professionalism, and at the same time build a team of good managers, sales and experts.

Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.
To rearrange and change the structure of State enterprises, to create the type of enterprise with many owners, including a large number of employees, to effectively manage and use the capital and assets of the State enterprises. The State creates a strong driving force and a dynamic management mechanism for enterprises.

Chiến lược phát triển/ Development strategy :

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực cao su.
The company concentrates its wisdom and energy on repelling difficulties, seizing opportunities, innovating awareness, reorganizing the organization, making the most of capital sources, boldly investing in equipment, people, and public application. advanced technology into production and business; building the Company into a well-developed comprehensive enterprise in the field of rubber.

 • Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.
  About products:   Develop and diversify products. Priority is given to the development of traditional products that have confirmed their market share and products with high technology and technical characteristics. Research and develop new products, especially those that the Company has potential and advantages.
 • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị tr¬ường quốc tế rộng lớn hơn.
  About the market:  Promoting marketing activities to promote the Company’s brand and products in the market. Implement the quality policy for customers to maintain and develop the brand and market share. Bringing into play all resources, promoting external activities, joint ventures and association with foreign partners to access the wider international market.
 • Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.
  Regarding science and technology:  Strengthen the movement of initiatives for technical improvement, rationalization of production to innovate technology in production and business in order to generate more profits. Regularly update, research and apply scientific and technological advances in the world.
 • Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
  Investment:  Continue to invest in modern specialized equipment with technological innovation. Through investing to access modern facilities and equipment in the direction of advanced science and technology development in the world, and also training a team of technical staff and skilled workers, meet the development requirements of the Company.
 • Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.
  Financial:  Strictly manage costs, ensure effective use of capital; improve financial capacity, ensure continuous, stable and solid development.
Contact Me on Zalo
0917.657.039