Nhóm ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018), theo đó:

429: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Nhóm này gồm:

– Xây dựng công trình công nghiệp không phải nhà như:

+ Nhà máy lọc dầu,

+ Nhà máy hoá chất,

– Xây dựng công trình thủy như:

+ Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống…

+ Đập và đê.

– Hoạt động nạo vét đường thủy,

– Xây dựng đường hầm;

– Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời.

Nhóm này cũng gồm: Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công).

Loại trừ: Quản lý dự án liên quan đến xây dựng kỹ thuật dân dụng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).

4291-42910: Xây dựng công trình thủy

4292-42920: Xây dựng công trình khai khoáng

4293- 42930: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

4299-42990: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Other groups of civil engineering construction industries are specified in Appendix II issued together with Decision 27/2018/QD-TTg on Vietnam’s economic sector system promulgated by the Prime Minister, force from August 20, 2018), according to which:

429: Construction of other civil engineering works

This group includes:

– Construction of non-house industrial works such as:

+ Oil refinery,

+ Chemical factory,

– Construction of water works such as:

+ Waterways, ports and works on rivers, tourist ports (piers), sluice gates…

+ Dams and dikes.

– Waterway dredging activities,

– Tunnel construction;

– Construction of buildings other than houses such as outdoor sports facilities.

This class also includes: Separation of land with land reclamation (e.g. road expansion, public infrastructure).

Exclusion: Project management related to civil engineering construction, under class 7110 (Architectural activities and related engineering consultancy).

4291-42910: Construction of water works

4292-42920: Construction of mining works

4293- 42930: Construction of processing and manufacturing works

4299-42990: Construction of other civil engineering works

Contact Me on Zalo
0917.657.039