Hoàn thiện công trình là công tác phải tiến hành nhằm tạo cho công trình đáp ứng được các mục tiêu sử dụng tiện nghi, mỹ quan. Hoàn thiện công trình là khâu cuối cùng của các công tác xây lắp nên chất lượng mỹ quan cũng như tiện nghi của công trình sẽ do chất lượng công tác hoàn thiện quyết định khá nhiều.

Đặc điểm:

So với các công tác khác trong xây dựng công tác hoàn thiện không đặt nặng về vấn đề chịu lực cho công trình nhưng lại đòi hỏi khắc khe về thẩm mỹ vì vậy đội ngũ công nhân làm công tác hoàn thiện phải có tay nghề cao, có con mắt thẩm mỹ sâu. Người ta vẫn nói ngành xây dựng là một trong 10 ngành mỹ thuật của thế giới và sự rực rỡ của nó về hình thức sẽ làm cho bộ mặt của thành phố, của đất nước được nâng lên. Nói như thế ta mới biết được tầm quan trọng của công tác hoàn thiện và những người tạo nên nó. Do tính chất mỹ quan đó mà công tác hoàn thiện được làm sau cùng.
Thông thường công nhân làm công tác hoàn thiện tính công theo m2, các tổ đội này là chuyên nghiệp thường là của công ty hoặc cũng là tổ đội ngoài.


Tổ chức tổ đội thường là một người tổ trưởng và các thành viên khác, bố trí mỗi người làm việc ở một khu vực cụ thể khác nhau. Người tổ trưởng phải thường xuyên kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ để kịp thời phát hiện những sai sót, nhắc nhỡ những sai sót từ đó tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Có thể có nhiều tổ đội cùng làm công tác hoàn thiện song song với nhau nếu công trình lớn, đòi hỏi thời gian. Khi hoàn thiện thì tiến hành theo trình tự từ trên xuống và từ trong ra ngoài với các khâu hoàn thiện như làng, trát……Dụng cụ và máy móc phục vụ thi công cho công tác hoàn thiện được chuyên môn hoá cao như máy khoan lổ gạch, máy mài tường độ phẳng cao……

Yêu cầu chung:

Công nhân làm công tác hoàn thiện phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc an toàn lao động đặc biệt là trong sơn nước công trình khi phải làm việc với giàn dáo ở trên cao. Hệ giàn phải vững chắc, nếu là thang dây thì phải vững vàng.

Các công tác hoàn thiện:

Hoàn thiện công trình bao gồm nhiều công tác khác nhau như trát hoặc bả bề mặt phủ ngoài kết cấu, láng hoặc lát mặt nền , ốp tường, sơn hoặc quét vôi lên tường, trần nhà, cắt và lắp kính, đánh bóng đồ gỗ và kim loại, chèn kẽ các khe , mạch, trải các lớp phủ thảm . . . Một số công tác chính bao gồm:

 1. Công tác xây
 2. Công tác tô trát
 3. Công tác láng
 4. Công tác ốp lát
 5. Công tác quét vôi và sơn
 6. Công tác gia công lắp đặt cửa
 7. Công tác chống thấm chống nóng mái, sênô
 8. Lợp mái
 9. Công tác khác (đắp nổi, kính…)

Finishing the work is the work that must be carried out in order to make the work meet the goals of comfortable and aesthetic use. Finishing the work is the final stage of the construction work, so the aesthetic quality as well as the comfort of the work will be determined by the quality of the finishing work.

Characteristics:

Compared with other works in construction, finishing work does not place heavy emphasis on bearing capacity for the work, but requires strict aesthetics, so the team of workers doing finishing work must be highly skilled. have a deep aesthetic eye. It is still said that the construction industry is one of the 10 fine arts industries in the world and its brilliance in form will make the face of the city and the country elevated. That said, we know the importance of the work of perfection and the people who create it. Due to that aesthetic nature, the finishing work is done last.
Usually workers do the work of completing the calculation of the cost per m2, these teams are professional, usually of the company or also an external team.

Organizing the team is usually a leader and other members, assigning each person to work in a different specific area. The team leader must regularly check the work of team members to promptly detect errors, remind mistakes, and then find a reasonable solution. There can be many teams to complete the finishing work in parallel if the project is large and requires time. When finishing, proceed in the order from top to bottom and from inside to outside with finishing stages such as village, plastering … Tools and machinery for construction are highly specialized for finishing work such as drilling machines. brick hole, high flatness wall grinder…

General requirements:

Finishing workers must strictly adhere to the principles of occupational safety, especially in water-painting works when working with scaffolding at height. The truss system must be firm, if it is a rope ladder, it must be stable.

Finishing works:

Finishing work includes many different works such as plastering or plastering the surface of the structure, smoothing or paving the floor, wall cladding, painting or whitewashing the walls and ceilings, cutting and installing glazing, polishing furniture. and metal, interstitial joints, circuits, carpet coverings. . . Some of the main tasks include:

 1. Construction work
 2. Plastering work
 3. Smooth work
 4. Tiling work
 5. Whitewashing and painting work
 6. Door processing and installation work
 7. Waterproofing work against heat, roof
 8. Roofing
 9. Other work (emboss, glazing…)
Contact Me on Zalo
0917.657.039