Dựa trên hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil được xếp hạng 1 trong lĩnh vực Khảo sát xây dựng, Lập dự án và Thiết kế xây dựng công trình, hạng 2 trong lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình.

Trên cơ sở “Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng” được quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình và Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Hạng năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil như sau:

Based on the guidance of current legal documents, Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is ranked 1st in the field of Construction Survey, Project Planning and Construction Design, 2nd in the field of Construction Supervision.

On the basis of “Capability conditions of organizations and individuals in construction activities” specified in Decree No. 08/2005/ND-CP dated January 24, 2005 of the Government on Construction Planning, Decree No. Decree No. 12/2009/ND-CP dated February 10, 2009 of the Government on Management of investment projects and construction of works and Circular 22/2009/TT-BXD dated July 6, 2009 of the Ministry of Construction. detailed specification of capacity conditions in construction activities. The capacity class of construction consultancy activities of Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is as follows:

1. Khảo sát xây dựng/ Construction survey::

Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil có trên 20 kỹ sư phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, trong đó có 3 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm khảo sát hạng 1; Có đủ thiết bị phù hợp với từng nhiệm vụ khảo sát và phòng thí nghiệm hợp chuẩn; đã thực hiện trên 2 nhiệm vụ khảo sát công trình cấp II cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực khảo sát xây dựng của Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil xếp hạng 1.

Zamil Mechanical And Construction Mtv Co., Ltd has more than 20 engineers suitable to the requirements of surveying tasks, of which 3 are qualified to be the 1st class survey leader; Having enough equipment suitable for each survey task and standard laboratory; performed on 2 survey tasks of grade II works of the same type. Based on the evaluation criteria in the above documents, the construction surveying capacity of Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is ranked 1st.

2. Lập dự án/ Project formulation::

Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil có trên 120 cán bộ trình độ trên đại học, kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án, trong đó có trên 10 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dự án hạng 1. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực lập dự án của Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil xếp hạng 1.

Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd has more than 120 staff with university degrees, architects, engineers, and economic engineers who are suitable for the requirements of the project, of which there are more than 10 qualified people. is the leader of the project formulation class 1. Based on the evaluation criteria in the above documents, the project formulation capacity of Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is ranked 1st.

3. Thiết kế xây dựng công trình/ Design and construction of works:

Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil có trên 120 cán bộ trình độ trên đại học, kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có trên 10 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1; có đủ chủ trì thiết kế hạng 1 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại; đã thiết kế trên 2 công trình cấp II cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực thiết kế xây dựng của Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil xếp hạng 1.

Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd has more than 120 staff with university degrees, architects, engineers, and economic engineers in relevant specialties, of which more than 10 people are qualified to work as managers. construction design of grade 1 works; having enough chief designers of class 1 in subjects of works of the same type; designed on 2 grade II works of the same type. Based on the evaluation criteria in the above documents, the construction design capacity of Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is ranked 1st.

4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình/ Construction supervision consultancy:

Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil có trên 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành đường thuỷ đồng thời đã từng giám sát trên 2 công trình cấp III cùng loại. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá tại các văn bản nêu trên thì năng lực tư vấn giám sát xây dựng công trình của Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Và Xây Dựng Zamil xếp hạng 2.

Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd has more than 10 people who have practice certificates of construction supervision in waterways majors and have supervised on 2 grade III works of the same type. Based on the evaluation criteria in the above documents, the construction supervision consultancy capacity of Zamil Mechanical and Construction Mtv Co., Ltd is ranked 2nd.

Contact Me on Zalo
0917.657.039