CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM – DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH
SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

“PRODUCT – SERVICE QUALITY, WORKING ENVIRONMENT AND EMPLOYEE’S HEALTH DECIDES SURVIVAL AND DEVELOPMENT OF BUSINESS”

Để thực hiện được chính sách này, chúng tôi cam kết/ To implement this policy, we commit to:

  • 1. Phát huy năng lực điều hành, quản trị của Ban Tổng giám đốc, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, tay nghề của công nhân lao động nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và luật định./ To promote the management and administration capacity of the Board of Directors, the experience of the management staff, and the skills of workers in order to provide products and services that satisfy the needs of customers. and statutes.
  • 2.  Môi trường cho việc thực hiện các quá trình không ngừng được cải thiện, điều kiện làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe; Xây dựng mối quan hệ về lợi ích một cách hài hòa giữa các bên quan tâm: Nhà cung cấp – Doanh nghiệp – Khách hàng – Người lao động – Cộng đồng./ Environment for the execution of processes is continuously improved, safe and healthy working conditions; Building a harmonious relationship of interests between interested parties: Suppliers – Enterprises – Customers – Employees – Community.
  • 3.  Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng sản phẩm – dịch vụ, an toàn lao động và môi trường./ Fully comply with legal requirements and other requirements related to product and service quality, occupational safety and environment.
  • 4. Tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại để mở rộng lĩnh vực sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường./ Strengthen technical innovation initiatives, invest in modern technological equipment to expand production fields, develop new products, diversify products, and reduce and prevent environmental pollution.
  • 5. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CBNV – CNLĐ./ Training to improve the capacity of staff – workers./ Provide adequate resources to ensure the requirements of the Management System.
  • 6. Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo các yêu cầu của Hệ thống quản lý./ Maintain and continuously improve the Management Systems.
  • 7. Duy trì và cải tiến liên tục các Hệ thống quản lý./ Eliminate hazards and reduce OSH risks.
  • 8. Loại bỏ các mối nguy và giảm các rủi ro ATSKNN./ Eliminate hazards and reduce occupational safety and health risks
  • 9. Duy trì quá trình tham vấn và tham gia của đại diện người lao động và người lao động tại các cấp./ Maintain the consultation and participation process of workers’ and workers’ representatives at all levels.

Chính sách chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được thiết lập đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 45001 và tiêu chuẩn ISO 14001.
Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung đều thấu hiểu và cam kết thực hiện triệt để chính sách này.

Contact Me on Zalo
0917.657.039