Sự Tôn Trọng/ Respect
Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông tôn trọng đối tác và người lao động.
Respect the government and community, respect customers and shareholders respect partners and employees.

Sự Tin Cậy/ Reliability
Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của ZAMIL.
Honesty brings trust in all relationships, transactions, with colleagues, customers, partners. This is one of the leading criteria of ZAMIL.

Làm Việc Nhóm/ Working group
Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.
Understanding the value of teamwork always brings success. Motivate, encourage, work together towards a common goal.

An Toàn Lao Động/ Occupational Safety
Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường. Mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể ngăn chặn được tại mỗi dự án.
Provide a workplace that is safe for all stakeholders, the neighborhood and responsible for the community, and environmentally friendly. All potential risks are preventable at each project.

Contact Me on Zalo
0917.657.039